Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 140417).

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια

Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ (αριθμός

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 140417).

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο