Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ

Διακήρυξη υπ’ αριθμό : ΑΔ Φ. 602.2/17Ε/280036/Σ.20/8 Ιαν 19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί: Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης (Συγκεκριμένα των Εκμεταλλεύσεων της Ψησταριάς, Ζαχαροπλαστείου Ακτής – Πιτσαρίας, Κεντρικού Ζαχαροπλαστείου / Μπαρ, Μπαρ Παραλίας) στη ΝΒΝΕ / ΘΑΝ, Χρονικής Διάρκειας Τριών (3) Ετών με Δικαίωμα Προαίρεσης Δύο (2) Επιπλέον Ετών, Έναντι Συνολικού Μισθώματος 300.000,00 για τα Πέντε (5) Χρόνια της Μίσθωσης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 11 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 11.00.

Ανάρτηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 11 Ιανουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες και το κείμενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με αριθμό καταχώρησης / αναζήτησης του αναρτηθέντος διαγωνισμού 69348, μέσω του οποίου θα γίνει ο διαγωνισμός.

 

Σχετικά Αρχεία: