Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 05/21) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 05/2021

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 05/21)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 05/2021

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των (α) έως (γ) σχετικών, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αξιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων του ΥΠΕΘΑ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (90.202,85 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σχετικά Αρχεία: