Α.Δ.Α. Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Υπ’ αριθμ. 07/2022

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ο Κλάδοσ Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών και το Τμήμα Συνεργείου Μεταφορικών Μέσων, ανακοινώνει την: Υπ’ αριθμ. 07/2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά “Διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα), μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι, συσσωρευτές μόλυβδου – οξέως οχημάτων τα οποία έχουν κριθεί ως Π.Ο.Ε. ή Ο.Τ.Κ.Ζ. & αλουμίνιο (σκληρό), συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία ανταποδοτικού ανταλλάγματος) 4.300,00 €, άνευ Φ.Π.Α..” (δημοσίευση διαγωνιστικής διαδικασίας 24-11-2022). Διαβάστε την ΕΔΩ.