Βραβεία Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας 2022 με θέμα «Οικοδόμηση της Ευρώπης πέρα από τα σύνορα»

Βραβεία Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας 2022 με θέμα «Οικοδόμηση της Ευρώπης πέρα από τα σύνορα»

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών καλεί τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους για τη διοργάνωση της βράβευσης των ΕΟΕΣ 2022 με θέμα «Οικοδόμηση της Ευρώπης πέρα από τα σύνορα».


Τι είναι το Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) εγκαινίασε το ευρωπαϊκό βραβείο με θέμα «Οικοδόμηση της Ευρώπης πέρα από τα σύνορα» με στόχο την αναγνώριση και την προβολή των βέλτιστων πρακτικών ενός Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) στην Ευρώπη. Το βραβείο αυτό απονέμεται ανά διετία και το 2022 σηματοδοτεί την πέμπτη διοργάνωσή του.

 

Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕτΠ για την υποστήριξη των ΕΟΕΣ, το βραβείο έχει ως στόχο την ιδιαίτερη προβολή του ρόλου των ΕΟΕΣ τόσο ως μοχλού προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και ως φορέων που προάγουν την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη, την πολιτιστική κληρονομιά και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

 

Το βραβείο αποβλέπει στην προώθηση των προσπαθειών «από τη βάση προς την κορυφή» που καταβάλλουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές για την κάλυψη των ποικίλων αναγκών των πολιτών τους. Με το βραβείο επιδιώκεται επίσης η βελτίωση των γνώσεων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ, των οργάνων της ΕΕ και του ευρέος κοινού σχετικά με τους ΕΟΕΣ.

 

Κριτήρια επιλογής

Το βραβείο απονέμεται σε απτές δράσεις και συγκεκριμένα έργα που υλοποιήθηκαν από ΕΟΕΣ και είχαν αντίκτυπο στην αντίστοιχη επικράτειά τους τουλάχιστον κατά το 2020 και/ή το 2021. Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει αποδεικτικά έγγραφα αναφορικά με:

  1. τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα της δράσης·
  2. μια καινοτόμο προσέγγιση, με διακρατική διάσταση και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·
  3. ενδεχόμενες συνέργειες με άλλους ΕΟΕΣ·
  4. την εφαρμογή της αρχής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω·
  5. τη βιωσιμότητα και την ένταξη των μέτρων σε μια ευρύτερη στρατηγική για την εκάστοτε περιοχή·
  6. την προβολή στο ευρύ κοινό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντός της επικράτειας του ΕΟΕΣ·
  7. τη δυνατότητα μεταφοράς και αντιγραφής ως βέλτιστης πρακτικής·
  8. την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον ΕΟΕΣ και τα μέλη του.

 

Το βραβείο ΕΟΕΣ θα ανακοινωθεί και θα απονεμηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

 

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Μπορούν να συμμετάσχουν μόνο ΕΟΕΣ που έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Η σύσταση του ΕΟΕΣ πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΟΕΣ.

 

Πώς θα υποβάλετε αίτηση;

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 20 Απριλίου 2022.

Η αίτηση αποστέλλεται στην ΕτΠ ψηφιακά, κάνοντας χρήση της επίσημης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος.

Το έντυπο αίτησης διατίθεται επισυναπτόμενοΣχετικά Αρχεία: