Γνωστοποίηση διενέργειας δυο (2) Πρόσκλησεων για την 1η Δημόσια Διαβούλευση αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια : α)« ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» β)«Νέου Ψηφιακού Φορητού – Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος»

Γνωστοποίηση διενέργειας δυο (2) Πρόσκλησεων για την 1η Δημόσια Διαβούλευση αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια : α)« ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» β)«Νέου Ψηφιακού Φορητού – Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος»

 

  • Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης των αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια : « ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ », για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.(Ω3ΧΒ4690ΒΞ-Θ04)

 

  • Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης των αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια : «Νέου Ψηφιακού Φορητού – Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ. ( Ψ3ΦΓ4690ΒΞ-ΖΞΤ)

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ευχαριστούμε

Γ.Ν.Ζακύνθου “Αγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικoύ (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Θεόδωρος Μπάλος

Τηλ.:  2695360606

 

1η Πρόσκληση διαβούλευσης αρχικών τεχνικών προδιαγραφών__Ω3ΧΒ4690ΒΞ-Θ04 1η Πρόσκληση διαβούλευσης αρχικών τεχνικών προδιαγραφών__Ψ3ΦΓ4690ΒΞ-ΖΞΤ