Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ (7-2022) για αντιδραστήρια Ανοσολογικών εξετάσεων Μικροβιολογικού

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ (7-2022) για αντιδραστήρια Ανοσολογικών εξετάσεων Μικροβιολογικού

 

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Γραφείο  Προμηθειών
Θεοδωρίτση Ευστρατία
τηλ. 26953 60606

 

Ηλ. ΔΑΔ (7-2022) αντιδραστήρια Ανοσολογικών εξετάσεων Μικροβιολογικού(9ΦΚΕ4690ΒΞ-Λ5Ρ)(22PROC010731403)