Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ (8-2022) για αντιδραστήρια ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ TΕΣΤ

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. ΔΑΔ (8-2022) για αντιδραστήρια ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ TΕΣΤ

Γραφείο  Προμηθειών
Θεοδωρίτση Ευστρατία
τηλ. 26953 60606

 

Ηλ. ΔΑΔ (8-2022) αντιδραστήρια ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ TΕΣΤ(6ΣΓΞ4690ΒΞ-Ν22)(22PROC010756872)