Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. {Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού}

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. {Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού}

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Θεοδωρίτση Ευστρατία
τηλ. 26953 60606

 

16-2022 Ηλ. ΔΑΔ υπηρ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ(6ΨΟΛ4690ΒΞ-19Λ)(22PROC011105993)