Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ. Δ.Α.Δ. κάτω των ορίων για το έργο : « Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S. του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ. Δ.Α.Δ. κάτω των ορίων για το έργο : « Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S. του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

  • Γνωστοποίηση διενέργειας  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,

για το έργο : « Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S.  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»{(CPV: 32428000-9, «Αναβάθμιση δικτύου»).Λοιποί CPV : 32420000-3, «Εξοπλισμός δικτύου»,30232000-4,  «Περιφερειακός εξοπλισμός», 72243000-0,  «Υπηρεσίες προγραμματισμού». (ΚΑΕ 9749)}

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ.  9/2022).

 

9 -2022 (Ηλ. ΔΑΔ) (AΝΑΒΑΘΜΙΣΗ B.M.S.του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ)_Ω3124690ΒΞ-1ΣΝ (22PROC010905831)