Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (12-2022) προμήθειας αντιδραστηρίων βιοχημικού (Α1+Α2)

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. (12-2022) προμήθειας αντιδραστηρίων βιοχημικού (Α1+Α2)

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Γραφείο  Προμηθειών
Θεοδωρίτση Ευστρατία
τηλ. 26953 60606

Ηλ. ΔΑΔ (12-2022) αντιδραστ. βιοχημικού (Α1+Α2)(6ΨΑΚ4690ΒΞ-851)(22PROC010878657)