Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. 15-2022 για προμήθεια ιατροτεχνολογικού υλικού {COOFHEA 2}

Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλ. Δ.Α.Δ. 15-2022 για προμήθεια ιατροτεχνολογικού υλικού {COOFHEA 2}

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Γραφείο  Προμηθειών
Θεοδωρίτση Ευστρατία
τηλ. 26953 60606

15-2022 (Ηλ. Δ.Α.Δ.) προμήθεια ιατροτεχνολογικού υλικού COOFHEA 2(6ΟΛΓ4690ΒΞ-ΟΑΧ)(22PROC010953193)