Γ.Ν. Ζακύνθου Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας (CPV  38434580-5, Συσκευές ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις) (KAE  1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. {Πιθανή ποσότητα: 6.145 τεστ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής προϋπ. δαπάνης   29.085,10 € προ ΦΠΑ   ή    31.096,62 €  συμπ. ΦΠΑ 6% & 24%