Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών

Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών

. Σας αποστέλλουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω
διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν
γνώση οι ενδιαφερόμενοι :

Δ.02/22 της 111ΠΜ Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Υπσγός (ΥΟΚ) Κωνσταντίνα Μπασδέκη
Τμήμα Οικονομικού 111ΠΜ
Γρ. Προϋπολογισμού
Τηλ. 2428045099-6983519879

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02_22 (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ)