«Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/22)» καθώς και η ανακοίνωση της διενέργειας του Δ.01/22 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

«Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/22)» καθώς και η ανακοίνωση της διενέργειας του Δ.01/22 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.