ΔΕΥΑΒ: Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Τ.Κ. Κουλούρας και προσαγωγός προς αντλιοστάσιο ακάθαρτων Τ.Κ. Διαβατού»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β) προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό με α/α Συστήματος 200393 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Τ.Κ. Κουλούρας και προσαγωγός προς αντλιοστάσιο ακάθαρτων Τ.Κ. Διαβατού».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.