Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/22

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/22

 

206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσια, 13341
Τηλ. 2102486124, εσωτ.5608
Φαξ 2102475523

Σας κοινοποιείται συνημμένα η:
Φ.917/ΑΔ.5444/Σ.972/8-6-22/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ.
με θέμα:
«Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/22»
καθώς και η σχετική ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:
22PROC010709421, ΑΔΑ:6ΠΖ86-ΥΨΝ).

Επγός (ΜΕ) Γεώργιος Παπαζαφειρόπουλος
206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ.