Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.11/22

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.11/22

Σας κοινοποιείται συνημμένα η Φ.917/10461/Σ.1984/19 Οκτ
22/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ με θέμα: “Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας
Διαγωνισμού Δ.11/22.” καθώς και η σχετική ανακοίνωση διενέργειας
διαγωνισμού, τόσο σε μορφή pdf όσο και σε επεξεργάσιμη μορφή.

 

206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσια, 13341
Τηλέφωνο: 2102475523, εσωτερικό 5608

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_Δ.11_22_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΑΑ)_signed 22PROC011460239_Ψ5ΛΙ6-ΓΡΞ