Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 58/2022

Δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 58/2022

4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης
Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης
Τμήμα Προμηθειών
Τηλ.: 2313 327825

43491_22PROC011357183_Περίληψη_58-2022