Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

 

Σας στέλνουμε συνημμένα

, για ενημέρωση των μελών περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ.

πρωτ. διακήρυξης 41955/07 09 2021 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική

υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 11596 6 ) και κριτήριο

αν άθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα για την

προμήθεια « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ », με εκτιμώμενη αξία 203.225,81 χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 252.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/11/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/11/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ..

Σχετικά Αρχεία: