Δημοσίευση Πρόσκλησης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση για Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», συνολικού ύψους 65.000.000€.

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση Ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις παρακάτω περιοχές παρέμβασης της κάθε απόληξης (η συνθήκη αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης μιας πράξης στη Δράση, συνεπώς απαιτείται, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αναλυτική και ρεαλιστική τεκμηρίωση σύνδεσης του επενδυτικού σχεδίου και των προτεινόμενων δαπανών με τις περιοχές παρέμβασης της Περιφερειακής Απόληξης που αυτές τελικά θα εξυπηρετήσουν, καθώς και με τον ΚΑΔ επένδυσης).

 

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: «Ορισμός ΜΜΕ & Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ» της πρόκλησης.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Κλεισμένη πλήρης διαχειριστική χρήση, νοείται η χρήση για την οποία έχει προσδιοριστεί λογιστικά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα και έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ έντυπα Ε3 & Ν) στην ΑΑΔΕ και η οποία έχει διάρκεια 12 μήνες.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3).

 

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (65.000.000€).

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 60.000€ έως 400.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης

 

Περίοδος υποβολής

από 22/01/2024 έως 22/05/2024 (ώρα 14:00)

 

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) https://app.opske.gr/ κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής στο Παράρτημα Ι) και συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης».

Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

ΕΥΔ Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pepkm.gr

Διεύθυνση:Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: https://www.pepkm.gr/proskliseis/pinakas-proskliseon/metavasi-stin-kainotomiki,-exostrefi-kai-exipni-exeidikefsi

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ – 2310 480000 – info@kepa-anem.gr