«Δημοσίευση πρόσκλησης για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών»

«Δημοσίευση πρόσκλησης για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών»

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών
Τηλ.: 213 137 1318 / 213 137 1167
Φαξ: 210 413 5673
Ηλ/κό Ταχ/μείο: dths@hcg.gr
————————————————————————
Ministry of Maritime Affairs & Insular Policy
Hellenic Coast Guard Headquarters
Maritime Transportation Directorate
Tel.: (+30) 213 137 1318 / (+30) 213 137 1167
Fax: (+30) 210 413 5673
E-mail: dths@hcg.gr

‘ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ-ΕΝΩΣΕΙΣ 2022-23 signed