Δημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος Ιnterreg Europe

Δημοσιεύθηκε η 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων του προγράμματος INTERREG EUROPE, η οποία θα είναι ανοικτή από τις 20 Μαρτίου έως τις 7 Ιουνίου 2024.

Με προϋπολογισμό 130 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου έως και το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος,  η πρόσκληση αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία χρηματοδότησης έργων διακρατικής συνεργασίας. Αυτά τα έργα θα συγκεντρώνουν οργανισμούς πολιτικής σημασίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης που εργάζονται από κοινού για ένα κοινό θέμα ανάπτυξης Περιφέρειας. Τα πρώτα τρία έτη των έργων (core phase) αφιερώνονται στην ανταλλαγή και μεταφορά εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων εταίρων με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών μέσων που αντιμετωπίζονται από το έργο. Κατά το τέταρτο και τελευταίο έτος (follow-up phase), οι περιφέρειες επικεντρώνονται κυρίως στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και της επίδρασης της συνεργασίας. 

Το πρόγραμμα δομείται γύρω από μία μόνο διασταυρούμενη προτεραιότητα, το διακρατικό στόχο «καλύτερη διακυβέρνηση της συνεργασίας» (‘a better cooperation governance’). Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι μπορούν να συνεργαστούν σε οποιαδήποτε θέματα κοινής σημασίας που αντιστοιχούν στις περιφερειακές τους ανάγκες, εφόσον αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής συνοχής. Αυτό το πεδίο περιλαμβάνει τα θέματα που ορίζονται από τους πολιτικούς στόχους και τους ειδικούς στόχους της πολιτικής συνοχής. 

Το πρόγραμμα αναγνωρίζει, επίσης, την ανάγκη συγκέντρωσης πόρων σε αυτές τις πολιτικές περιοχές που είναι πιο σημαντικές και επείγουσες για τις περιφέρειες στην Ευρώπη. Για αυτό το λόγο, το πρόγραμμα σχεδιάζει να επικεντρώσει ενδεικτικά το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του (80%) στους θεματικούς τομείς που καλύπτονται από μια (1) επιλογή ειδικών στόχων

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση; 

Οι ακόλουθοι οργανισμοί είναι επιλέξιμοι:

 • Δημόσιες αρχές 
 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
 • Ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Η γεωγραφική κάλυψη του προγράμματος καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα 27 κράτη μέλη της, συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών και απόκεντρων περιοχών. Επιπλέον, η Αλβανία, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Νορβηγία, η Σερβία, η Ελβετία και η Ουκρανία είναι πλήρη μέλη του προγράμματος και οργανισμοί από αυτές τις χώρες είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν σε έργα. Εταίροι από άλλες χώρες μπορούν να συμμετέχουν με δικά τους έξοδα.

Οι προτάσεις των έργων θα πρέπει να περιλαμβάνουν εταίρους από τουλάχιστον τρεις (3) χώρες, από τις οποίες τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να είναι δικαιούχοι από κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, το INTERREG EUROPE απαιτεί μια ευρεία γεωγραφική κάλυψη από όλες τις αιτήσεις. Επομένως, για να είναι επιλέξιμες στην 3η πρόσκληση, οι υποβληθείσες αιτήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον τέσσερις από τις πέντε περιοχές, που αναφέρονται παρακάτω είναι αντιπροσωπευμένες στο εταιρικό σχήμα με τουλάχιστον έναν εταίρο του έργου: 

Geographical areasCountries covered
NorthDenmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden
EastAustria, Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia
SouthCroatia, Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain
WestBelgium, France, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Switzerland
Candidate countries areaAlbania, Bosnia and Herzegovina, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Serbia und Ukraine

Πίνακας 1: www.interregeurope.eu/

 

Το πακέτο υποβολής αιτήσεων για την 3η πρόσκληση είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 • Προδιαγραφές / Όροι της 3ης πρόσκλησης (terms of reference)
 • Εγχειρίδιο του προγράμματος (programme manual)
 • Υπόδειγμα δήλωσης (‘declaration’ template)
 • Πρότυπο φόρμας αίτησης στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων (Portal)

Περισσότερες πληροφορίες για την 3η  πρόσκληση θα βρείτε εδώ

 

Β. Δημοσίευση της 4ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος Interreg Euro-Med

Δημοσιεύθηκε η 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων του προγράμματος INTERREG EURO-MED, η οποία θα είναι ανοικτή από τις 12 Μαρτίου έως τις 12 Ιουνίου 2024.

Η φιλοδοξία του προγράμματος INTERREG EURO-MED, το οποίο καλύπτει περιοχή συνεργασίας με 69 περιφέρειες από 14 χώρες, είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια κοινωνία με κλιματικά μηδενική και ανθεκτική κοινωνία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τους Βιώσιμους Στόχους Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την Ατζέντα 2030 για το Εδαφικό Σχεδιασμό. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να διασφαλιστούν συγκεκριμένες και εφικτές λύσεις, το πρόγραμμα αναγνώρισε 4 αποστολές:

 • Ενδυνάμωση μιας καινοτόμου βιώσιμης οικονομίας
 • Προστασία, αποκατάσταση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και της κληρονομιάς
 • Προώθηση πράσινων περιοχών διαβίωσης
 • Ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού

Κάθε αποστολή λειτουργεί ως ένα “χαρτοφυλάκιο” δράσεων, που εργάζονται πάνω σε συμπληρωματικά θεματικά ζητήματα για να ενισχύσουν το πλήρες δυναμικό των αποτελεσμάτων τους. Η συμβολή και η συμμετοχή σε μια αποστολή είναι υποχρεωτική για τα έργα. Οι δράσεις υπό αυτές τις αποστολές αντιμετωπίζονται εντός των προτεραιοτήτων, των σχετικών ειδικών στόχων και των τύπων έργων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα. 

Το θέμα αυτής της 4ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση θεματικών έργων (thematic projects).

Η πρόσκληση αφορά δύο (2) τύπους των θεματικών έργων:

 • Έργα δοκιμής (Test projects)
 • Έργα μεταφοράς (Transfer projects)

Τα έργα θα πρέπει να είναι συμβατά με τις ακόλουθες προτεραιότητες του προγράμματος:

 • Προτεραιότητα 1: Μια Πιο Έξυπνη Μεσόγειος,
 • Προτεραιότητα 2: Μια Πιο Πράσινη Μεσόγειος,

καθώς και με τους ειδικούς στόχους τους όπως αποτυπώνονται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 1: Ειδικοί Στόχοι του προγράμματος [Πηγή: interreg-euro-med.eu/en/call-4-thematic-projects/ ]

 

Τονίζεται ότι για αυτήν την πρόσκληση, ο ειδικός στόχος 1.1 δεν θα είναι ανοικτός για την αποστολή Αειφόρου Τουρισμού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μία (1) αποστολή για να εστιάσουν το έργο τους.

Η ενδεικτική χρηματοδοτική κατανομή για αυτήν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ συνολικά (35,2 εκατομμύρια ευρώ από κονδύλια INTERREG + 8,8 εκατομμύρια ευρώ από εθνική συγχρηματοδότηση). Αναμένεται ένας εκτιμώμενος αριθμός 20 έργων για αυτήν την πρόσκληση. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, μόνο Έργα δοκιμής (Test projects) και Έργα μεταφοράς (Transfer Projects) είναι επιλέξιμα για αυτήν την πρόσκληση. Οι αιτήσεις για έργα μεταφοράς (Transfer Projects) ενθαρρύνονται έντονα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά Έργο δοκιμής (Test projects) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ. Ενώ, ο συνολικός προϋπολογισμός ανά Έργο μεταφοράς (Transfer Projects) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1.500.000 ευρώ.

 

Διάρκεια 

 • Έργου δοκιμής (Test projects): μέγιστο 33 μήνες
 • Έργου μεταφοράς (Transfer projects): μέγιστο 27 μήνες

Το εταιρικό σχήμα του έργου θα πρέπει να αποτελείται από εταίρους που βρίσκονται σε πέντε (5) διαφορετικές χώρες εντός της περιοχής συνεργασίας του προγράμματος INTERREG EURO-MED.

Για τα Έργα δοκιμής (Test projects), συνιστάται να συμπεριληφθούν θεσμικοί και λειτουργικοί εταίροι, ανάλογα με τους στόχους του έργου, και να μην υπερβαίνουν τους 10 εταίρους έργου. Για τα Έργα μεταφοράς (Transfer projects), συνιστάται να συμπεριληφθούν θεσμικοί εταίροι και δίκτυα, και να μην υπερβαίνουν τους 8 εταίρους έργου.

Οι αιτήσεις είναι δυνατές μόνο κατά τις ημερομηνίες της πρόσκλησης. Εκτός αυτής της περιόδου, καμία αίτηση δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν διαδικτυακά μέσω του Jems, του συστήματος παρακολούθησης που ανέπτυξε το Interact. Είναι διαθέσιμο για όλους τους υποψηφίους και τους εταίρους στο σύνδεσμο: https://jems.interreg-euro-med.eu/ .

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.