ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση των μελών σας, περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 58005/08-11-2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με
ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος: 176850) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά
τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 52.419,35€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ