ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 55/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 55/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης
Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης
Τμήμα Προμηθειών
Τηλ.: 2313 327821

Περίληψη 55-2022_ΨΥΑ9ΟΡ1Ο-ΤΞ7