Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 82/21 Διαγωνισμού)

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 82/21 Διαγωνισμού)

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ)

σχετικό, 3ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμή-

θεια 1 μονάδας υδροβολής υλικών, με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρη-

σης και αποτροπής των μεταναστευτικών ροών.

Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη

της διακηρύξεως του υπ’ αριθ. 82/21 διαγωνισμού και σας παρακαλούμε, όπως τη

διαβιβάσετε στα μέλη σας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, με σκοπό την όσο το

δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή τους σ’ αυτόν.

Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγμα-

τοποιηθεί την Παρασκευή 17 Σεπ 21.

 

Επισυναπτόμεναθα βρείτε το σχετικό αρχείο

 

Σχετικά Αρχεία: