Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 86/21 Διαγωνισμού

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ)

σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτι-

κού εξοπλισμού «υποστήριξη ερπυστριών Μ113 με προμήθεια μεταλλικών μερών ερ-

πυστριών (ΜΜΕ)»)

Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη

της υπ’ αρίθμ. 86 διακήρυξης, που αφορά στον εν λόγω διαγωνισμό και παρακα-

λούμε όπως την δημοσιεύσετε στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, γνωρίζοντας μας τον κωδικό αριθμό δημοσίευσης

(Κ.Α.Δ) στο ΦΕΚ.

Το ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρα-

καλείται όπως καταχωρίσει την περίληψη της (δ) σχετικής διακήρυξης στην ιστο-

σελίδα www.army.gr.

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο

Σχετικά Αρχεία: