Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθ: 83/21 Διαγωνισμού)

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθ:

83/21 Διαγωνισμού)

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (β)

σχετικό, ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμός σύναψης σύμβασης για την προμήθεια δε-

καεννέα (19) ειδικών οπτικών βοηθημάτων παρατήρησης επί ταχύπλοων σκαφών

(Head Display) και συγκεκριμένα η προμήθεια προσαρτημάτων οπτικού βοηθήματος

παρατήρησης, για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο

συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, για την

αντιμετώπιση των μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών και την ενίσχυση της απο-

τρεπτικής ικανότητας.

Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη

της διακηρύξεως του υπ’ αρίθ. 83/21 διαγωνισμού και σας παρακαλούμε, όπως τη

διαβιβάσετε στα μέλη σας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, με σκοπό την όσο το

δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή τους σ’ αυτόν.

Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγμα-

τοποιηθεί τη Πέμπτη 16 Σεπ 21

Σχετικά Αρχεία: