Δημοσιότητα Στοιχείων Κεφαλαιουχικών Εταιρειών

 

ΘΕΜΑ: Δημοσιότητα Στοιχείων Κεφαλαιουχικών Εταιρειών

 

 

 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, κατά περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αναφέρουν σε όλα τα έγγραφα τους,τα παρακάτω στοιχεία σε εμφανή σημείο

 

    Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συντάσουν τα έγγραφα των υπόχρεων με βάση αυτή τη λίστα.

  

 

 

                                  Υπηρεσία Γ.Ε.Μη.

 

 

                                                                                                                     Επιμελητήριο Ημαθίας