Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 44070/2022 , ΦΕΚ 2226/Β/6-5-2022 για τον Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
Θα βρείτε επισυναπτόμενο το ΦΕΚ και το σχετικό παράρτημα
 …..