Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 44070/2022 , ΦΕΚ 2226/Β/6-5-2022 για τον Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
Θα βρείτε επισυναπτόμενο το ΦΕΚ και το σχετικό παράρτημα
 …..

Πιστοποιητικό Μετοχικής Σύνθεσης ΓΕΜΗ

 Σε απάντηση των αιτημάτων που μας γίνονται, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού ΓΕΜΗ για τη μετοχική σύνθεση, να σας ενημερώσουμε ότι με βάση το νόμο ΓΕΜΗ 4635/2019, όπως ισχύει, η Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν διαθέτει αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία για έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.
 
Πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση Ανωνύμων Εταιριών, παρέχονται από το βιβλίο εταίρων της εταιρίας και για τις ΙΚΕ/ΕΠΕ από το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό.
 
Οι αιτήσεις για σχετικά πιστοπ…..