Διαβίβαση Περίληψης Διακήρυξης

Διαβίβαση Περίληψης Διακήρυξης

Σας επισυνάπτεται περίληψη της διακήρυξης μας για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ως προς την «Εκμετάλλευση Τακτικών Αεροπορικών Γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας», για χρονικό διάστημα από 01-02-2023 έως 31-01-2027.

 

Μαρία Σαββίδου

Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Κτίριο 46, 190 19 Σπάτα
Tηλ. επικ.: +30 210 3541χχχ
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Email: m.savvidou@hcaa.gov.gr

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ