Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Συνημμένη θα βρείτε ανακοίνωση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου (cpv79212200-5  Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου),με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσης δαπάνης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0429), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (Αρ. Διακήρ. 27/2015).

 

Σχετικά Αρχεία: