Διαγωνισμός για την κάλυψη αναγκών Μαθητών/-τριών ΣΣΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού για  κάλυψη αναγκών Μαθητών/-τριών ΣΣΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24. Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται βάσει της τιμής, κατά είδος. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών, με ημερομηνία έναρξης την 15 Ιουλίου 2023. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023, ώρα 10:00 μμ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Βρείτε ΕΔΩ την Υπεύθυνη Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού.

Βρείτε ΕΔΩ την Υπεύθυνη Δήλωση Οικονομικού Φορέα Συμμόρφωσης.