Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστήριων Εργαστηρίων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 5385/03- 02-2023 (ΑΔΑ: 6Φ38ΟΡ1Ο-ΕΟΒ) Απόφασης διενέργειας,
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστήριων Εργαστηρίων (Χωρίς Συνοδό Εξοπλισμό)»

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.