Διαγωνισμός για την  προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πρότυπου συστήματος μέτρησης περιβαλλοντικής απόδοσης στο ΑΧΕΠΑ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 8254/21-2-
2023 (ΑΔΑ: 6ΩΩ9ΟΡ1Ο-ΧΑΠ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πρότυπου
συστήματος μέτρησης περιβαλλοντικής απόδοσης με χρήση υποδομών Internet of Things (IoT) στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», στα πλαίσια υλοποίησης πρόσθετων δράσεων
του έργου «Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο
SMiLe του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020″.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.