Διαγωνισμός για τη Σύναψη Σύμβασης Διάρκειας Πενήντα τριών ημερών για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας για τη Σύναψη Σύμβασης
Διάρκειας Πενήντα τριών (53) ημερών για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων (Παιδικός Σταθμός, Λόχος Δκσεως, ΟΦΘ, ΦΦΘ, Ιατρείο Ψυχικής Υγείας). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ