Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.