Διαγωνισμός για το υποέργο του Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει ηλεκτρονικό
Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό (9339/20-022023) για το υποέργο α/α 02: «Ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση
και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος» της πράξης με τίτλο: “Ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση και
προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων” (MIS 5087326), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.