Διαγωνισμός με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16

Ανακοινώνεται η προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού Δ.03/23 με αναθέτουσα αρχή τη ΔΟΥ Αεροπορικής Βάσης Λάρισας μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.