Διαδικτυακή εκδήλωση του Εθνικού Συμβουλίου Εμπορίου της Σουηδίας

Διαδικτυακή εκδήλωση του Εθνικού Συμβουλίου Εμπορίου της Σουηδίας

Σας προωθούμε, συνημμένως, έγγραφό μας με ΑΠ 6286/7.2.2022 σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο για ενημέρωση των μελών μας.