Διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων» (CPV: 33696500-0) του Γ.Ν. Ημαθίας

Περίληψη της αριθμ. 26/2022 Διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων» (CPV: 33696500-0) του Γ.Ν. Ημαθίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ