Διακήρυξη (ΑΔ 2/2023) Υπηρεσίες Μεταφοράς Αίματος, Βιολογικού Υλικού

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της με αρ. 1/11-1-2023 (θέμα 2ο) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του, διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την Ανάθεση Υπηρεσιών «Εξειδικευμένων Μεταφορών
(μεταφορά αίματος, παραγώγων αίματος και λοιπού βιολογικού υλικού)» (CPV 60000000-8) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγειονομικές Μονάδες Βέροιας και Νάουσας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.