Διακήρυξη Αρίθμ. 15/2022 Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Επαναληπτική Διακήρυξη Αρίθμ. 15/2022 Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (CPV 33141620-2, «Ιατρικοί εξοπλισμοί») (KAE 9349) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Διαβάστε ΕΔΩ.