Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Διάφορων Προϊόντων Διατροφής

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της με αρ. 28/14-12-2022 (θέμα 5ο) (22REQ011886452) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του, διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την Ανάθεση Προμήθειας «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (CPV 15800000-6) για τις ανάγκες του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγ. Μονάδες Βέροιας και Νάουσας. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.