Διακήρυξη με αριθμ. 95/2022 με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 57080/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΚ8ΟΡ1Ο-ΦΗ8) Απόφασης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (CPV: 71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών) για την κάλυψη των αναγκών της
Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ). Διαβάστε τη διακήρυξη ΕΔΩ.