Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2016»

Η Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2016». Με προϋπολογισμό 19.350,36€ και δικαίωμα προαίρεσης 1.159,89 €, ήτοι σε σύνολο 20.510,25€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που αποτελεί το Υποέργο 1 του έργου «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωσης κοινού» που είναι ενταγμένο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36235/4-4-2016 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: ΩΒΙΟ4653Ο7-ΟΓΣ) στο ΠΔΕ με ΚΩΔ./ΜIS 2016ΕΠ00810008/ 5000670 και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας AΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Αντικείμενο του έργου είναι η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις 114 ακτές κολύμβησης, με αντίστοιχα σημεία δειγματοληψίας,  που περιγράφονται στο Παράρτημα IV του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και τα οποία έχουν προσδιοριστεί με την ΑΠ 22706/31-3-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοικήσεις Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΑ: Ψ5ΙΝΟΡ1Υ-Χ67). 
Σχετικές πληροφορίες δίδονται από την Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα 2313309487 (Στ.Μιχαηλίδης) ή 2313309587 (Ν.Μενούνου).
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25 Απριλίου 2016, 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: 25 Απριλίου 2016, 11:00 π.μ.

Περίληψη Διακήρυξης

Απόφαση – Τεύχος Διακήρυξης

ΑΔΑ: Ω5Ι0ΟΡ1Υ-Ζ87