Διακήρυξη Υπ’αριθμ. 01/2023 Προμήθειας Αλεύρων

Η 79 Ανώτερη διοίκηση ταγμάτων εθνοφυλακής “Μυκάλη”, διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με  προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια αλεύρων, για κάλυψη αναγκών αρτοποίησης της 79 ΑΔΤΕ!

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.