Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 107/2022

1. Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’
αρίθμ. 107/2022.

2. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ παρακαλείται για την ανάρτηση της παραπάνω διακήρυξης
στο «army.gr».

424 ΓΣΝΕ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Τηλ.231038-1080
231038-1074
231038-1100

 

αδ 107 ΑΔΑ 6ΛΔΝ6-ΑΩΤ ΑΔΑΜ 22PROC010746722