Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 139/2022

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 139/2022

Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’
αρίθμ. 139/2022.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, παρακαλείται για την
ενημέρωση των Μελών της.

424 ΓΣΝΕ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Τηλ.231038-1080
231038-1074

1. ΑΔ_139 ΑΔΑ ΨΘΖ96-ΒΥΑ ΑΔΑΜ 22PROC011146933