Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 14/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Καθοδηγούμενης Κολονοσκόπησης σε Πραγματικό Χρόνο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 14/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Καθοδηγούμενης Κολονοσκόπησης σε Πραγματικό Χρόνο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

 

1. Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της διενέργειας του παρακάτω 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑδιαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Δ.14/22: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Συστήματος Καθοδηγούμενης Κολονοσκόπησης σε Πραγματικό Χρόνο προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 157736).
2. Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης.
3. Αρμόδιοι για συνεργασία: Ασμχος(Ο) Αβραμίδης Αβραάμ, Επγός (Ο) Ντάφλος Χαράλαμπος, Ανθσγός(Ο) Φάκα Ιωάννα, Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαμιχάλης Παντελής και Ασμίας (ΥΤΑ) Αλεξούδης Δημ .τηλ. 210-7464102, 7464105, 7464120